Privātuma politika

1. KAS IR ŠĪ PRIVĀTUMA POLITIKA?
SIA "Straumann Latvia” (turpmāk - "Mēs" vai "Pārzinis") augstu vērtē jūsu uzticību un cenšas nodrošināt adekvātu jūsu personas datu aizsardzību. Mēs cienām jūsu privātumu un esam apņēmušies likumīgi apstrādāt un uzglabāt jūsu personas datus, ievērojot visas Eiropas Savienības (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679) (turpmāk - GDPR) un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

Šajā Privātuma politikā mēs sniedzam informāciju par to personu personas datu apstrādi, ja jūs iegādājieties mūsu zobārstniecības produktus, piedalāties mūsu organizētajās apmācībās,  apmeklējat Mūsu vai Mūsu sadarbības partneru organizētus pasākumus un vai sazinaties ar mums, ka arī gadījumos, kad esat piekrituši saņemt Mūsu un Mūsu pārstāvēto zīmolu jaunumus.

Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt jūs kā datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot paziņojumus e-pasta sūtījumos vai organizējot konkursus Pārziņa administrēto sociālo tīklu platformās vai tīmekļa vietnē). Tāpat informāciju jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju.

 2. JĒDZIENI
Privātuma politikā izmantotie termini atbilst GDPR lietotajiem terminiem, taču ērtības labad šajā Privātuma politikā sniedzam galveno terminu definīcijas:
Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu ("datu subjektu"). Identificējama fiziska persona ir persona, kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt, jo īpaši pēc identifikatora, piemēram, vārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora, vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskajām pazīmēm. fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes. 

Datu apstrāde - jebkura darbība vai darbību secība, kas tiek veikta ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu kopām (ievākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai maiņa, ieguve, iepazīšana, izmantošana, izpaušana, pārsūtot , izplatot vai citādi radot tiem piekļuvi, kā arī savietojot vai kombinējot ar citiem datiem, ierobežojot, dzēšot vai iznīcinot).

 3. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
Šajā Privātuma politikā noteiktās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Straumann Latvia”, Reģ. Nr. 4020304289, adrese: Cēsu ielā 31 k-3, Rīga, LV-1012. E-pasta adrese: info.latvia@straumann.com, tālr. +371 28384980. 

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI
Personas datus mēs saņemam tieši no jums, kad jūs noslēdzat ar mums līgumu (pērkat zobārstniecības preces, piedalāties apmācībās) vai pārstāvat kādu līgumslēdzēju pusi, nosūtāt savu CV vai citu informāciju, kas saistīta ar jūsu nodarbinātību mūsu uzņēmumā. Mēs arī saņemam jūsu personas datus no trešajām personām (piemēram, no jūsu darba devēja), ja tas piesaka Jūsu dalību kādā no Mūsu organizētajiem pasākumiem.
Mēs apkoposim tikai tādu informāciju, kas ir nepieciešama mūsu pakalpojumu sniegšanai un saskaņā ar visām juridiskajām prasībām. 

4.1. Personas datu apstrāde Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai (zobārsniecības preču tirdzniecība, apmācību pasākumu organizēšana), līgumu noslēgšanai un līgumsaistību izpildei, un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai. 

dus personas datus apstrādā Pārzinis?
Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā personas datu apstrāde tiek veikta un no Pārziņa veiktajām saimnieciskajām darbībām, kas ir saistītas ar šo situāciju, piemēram, plānotie vai veiktie preču vai pārdošanas darījumi, pasūtīto preču piegādes pakalpojumi, normatīvo aktu prasības konkrētajā situācijā un Pārziņa leģitīmās intereses. Piemēram, jums izsakot (pa tālruni, tīmekļa vietnē www.medgrupe.lv vai e-pastā) vēlmi noslēgt līgumu un saņemt no Pārziņa zobārstniecības preces vai piesakot dalību mūsu orgaizētās apmācībās vai citos pasākumos, lai noslēgtu līgumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī Pārziņa leģitīmajai interesei, Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt jūs identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformāciju saziņai (e-pasta adrese un/vai telefona nr.) un cita svarīga papildus informācija). Pasūtot preces vai piesakoties Mūsu vai Mūsu sadarbības partneru organizētajos pasākumos, tiek apstrādāti jūsu personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam, kā arī no šī līguma izrietošā maksājuma informācija (ja pakalpojums tiek sniegts par maksu), t.sk. bankas konts, informācija par kredītiestādi, veiktie maksājumi un saņemtie pakalpojumi un preces (materiāli). Bet, gadījumā, ja jūs izteiksiet pretenzijas par sniegto pakalpojumu kvalitāti, tad Pārzinim ir pienākums izskatīt jūsu pretenziju, kā rezultātā, Pārzinim, ir nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem, un preču sortimentu (cik bieži, kādus pakalpojumus izvēlas, kādus materiālus un preces iegādājas, vai un cik ir garantijas gadījumi, preču atgriešana un apmaiņa, apmaksas veids un termiņi, kavētie maksājumi, u.tml.) attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās. Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt jūs identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja jūs pārstāvat citu personu). Atsevišķos gadījumos, ja darījums tiks noformēts, izmantojot telefonsarunu, tad papildus var tikt apstrādāta sarunu dalībnieku balss un fiksēts zvana periods un informācija no kāda tālr. Nr. saņemts zvans, kā arī šādas sarunas saturs.

ds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību, t.sk. lai noslēgtu un izpildītu līgumu par pakalpojumu sniegšanu, tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b), c) un f) apakšpunktu, t.i. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, veikt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumam par grāmatvedību), kā arī, no saimnieciskās darbības izrietošo Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana un aizsardzība (piemēram, lai organizētu Pārziņa saimniecisko darbību, organizējot ar jums noslēgtā līguma izpildi, sazinoties ar valsts un/vai pašvaldību iestādēm, izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību, pretenziju un tiesvedību gadījumā).

ds ir personas datu apstrādes laika posms?
Sniedzot pakalpojumus Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus. Ievērojot minēto, Pārzinis vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Savukārt, sniedzot pakalpojumus, kuriem ir noteikts garantijas termiņš informāciju par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks glabāta visu pakalpojuma sniegšanas laiku un ievērojot noilgumu darījumu prasījumiem, kas piemērojams attiecīgajam tiesiskajām attiecībām (piemēram, 3 gadi, kas izriet no komercdarījumiem, jo viena no darījuma pusēm ir komersants). Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti. Saņemot pretenzijas par piegādātājām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, Pārzinis, balstoties uz savu leģitīmo interesi ir tiesīgs apkopot informāciju, kas skar attiecīgās preces piegādi vai pakalpojuma sniegšanu un saglabāt līdz galējā noregulējuma spēkā stāšanās dienai.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Personas dati var tikt nodoti grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem (Pārziņa apstrādātājiem) vai audita pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar starp pusēm noslēgta līguma noteikumiem. Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

4.2. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta, pasta, saziņa sociālajos tīklos, u.c. vēstules) saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu. 

dus personas datus apstrādā Pārzinis?
Izmantojot dažādo iespēju sazināties ar Pārzini vai iesniedzot sūdzību vai ierosinājumu, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju (piemēram, tālruni, e-pastu, pastu, sociālajos tīklos u.tml.), tiks saglabāta rakstveida informācija, kas saistīta ar konkrēto vēstuli, sūdzību vai ierosinājumu un tajā atspoguļoto informāciju, kā arī komunikācijas saturs, laiks un informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa Nr., lietotājvārds, adrese, u.tml.). Bet, gadījumā, ja jūs izteiksiet pretenzijas par līguma saistību izpildi, tad Pārzinim ir pienākums izskatīt jūsu pretenziju, kā rezultātā, Pārzinim, ir nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem/pirkumiem un citu informāciju saistībā ar šo līgumu vai kādu citu mijiedarbību ar mums. Attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās. Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt Datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja persona pārstāv citu personu) līgumattiecībās.

ds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. Tāpat arī gadījumos, kad jūs esat iesnieguši dokumentu, kurā ietverts lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt jūsu iesniegumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību izpilde vai Regulas izpilde, kā arī, citi tamlīdzīgi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšanu). Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām, sūdzībām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses. Tāpat, citos gadījumos, korespondences uzskaite tiek veikta, lai sistematizētu Pārziņa komercdarbību un sasniegtu komercdarbības mērķus – informētu par pakalpojumu klāstu, preču iegādes nosacījumiem, u.tml.

ds ir personas datu apstrādes laikaposms? 
Mērķa sasniegšanai Pārzinis attiecīgo informāciju glabās periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā – pierādījumu saglabāšanai). Šajā gadījumā, attiecīgie dokumenti tiks saglabāti līdz Pārziņa vai trešās personas tiesiskās intereses nodrošināšanas un izpildes brīdim.
Gadījumā, ja saistībā ar saņemto korespondenci ir bijis nepieciešams veikt precizējums grāmatvedības uzskaites sistēmā – tad attiecīgā informācija tiek glabāta atbilstoši grāmatvedības uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem – 5 gadus.
Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās (t.sk. tiesa), kontrolējošās, pārraugošās un uzraugošās institūcijas.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

4.3. Personas datu apstrāde korporatīvās informācijas atspoguļošanai masu saziņas līdzekļos, Pārziņa un tā grupas uzņēmumu administrētajā tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt Straumann grupas zobu implantu sistēmas.

dus personas datus apstrādā Pārzinis?
Ar mērķi popularizēt Pārziņa zīmola un tā pārstāvēto produktu atpazīstamību, Pārziņa informatīvie materiāli, notikumi, ziņas, personu fotogrāfijas, video un audio ieraksti, saistībā ar Pārziņa darbību, Pārziņa organizētie pasākumi vai Pārziņa dalību Sadarbības partneru organizētajos pasākumos, var tikt ievietoti dažādos masu saziņas līdzekļos un Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē www.medgrupe.lv vai kādā citā tā vai sadarbības partneru administrētā platformā, kā arī sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com), kā arī saglabāti Pārziņa arhīvā. Lai sasniegtu minēto datu apstrādes nolūku var tikt apstrādāti Pārziņa organizēto pasākumu  apmeklētāju personas dati – attēls, balsss, uzvedība, viedoklis, kas var tikt apkopots fotogrāfijās, videomateriālos, audiomateriālos, intervijās, sniegtajās atsauksmes un tamlīdzīgi.

ds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
Šādam mērķim personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, t.i. Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas piedalās, masu plašsaziņas līdzekļos un Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē un sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com), tādējādi nodrošinot Pārziņa pārstāvētā zīmola atpazīstamību.

Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt masu plašsaziņas līdzekļos, Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē un sociālo tīklu platformās, vienmēr cenšas nodrošināt, ka ar pieejamiem materiāliem netiek aizskartas personu kā Datu subjektu tiesības un brīvības un Pārzinis respektē personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Vienlaicīgi Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, jebkurai personai ir iespēja sazināties un tiesības iebilst pret viņa personas datu atspoguļošanu Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē vai iepriekšminēto sociālo tīklu platformās, informējot par to Pārzini uz šajā Politikā norādīto e-pasta adresi.

ds ir personas datu apstrādes laikaposms?
Personas dati tiek glabāti pastāvīgi līdz mērķa sasniegšanai, tas ir kamēr ievietotajai informācijai nolūkā veicināt atpazīstamību, ir saskatāma aktualitāte, izņemot arhīvā glabāto informāciju, kas glabājas patstāvīgi Pārziņa arhīvā. Pārzinis veic izvietotās informācijas periodisku pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka informācija, kas nesasniedz personas datu apstrādes mērķi tiktu regulāri dzēsta, izņemot arhīva vajadzībām veikto datu apstrādi.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, attiecīgo plašsaziņas līdzekļu, un/vai sociālo tīklu platformu (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com) lietotāji, Apstrādātāji, tiesībsargājošās, pārraugošās un uzraugošās institūcijas. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā sadarbības vai pakalpojuma līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu foto un/vai video, audio, producēšanas darbus, tīmekļa vietnes administrēšanas darbus, zīmola atpazīstamības veicināšanas darbus).

Pārzinis informē, ka nolūkā sasniegt datu apstrādes mērķi, personas dati tiek apstrādāti elektroniskajā vidē Pārziņa administrētajās sociālo tīklu platformās (facebook.com, instagram.com, youtube.com, u.tml.) un tā izvēlētie Apstrādātāji (facebook.com, instagram.com, youtube.com, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām (piemēram, facebook.com privātuma politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation, vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem. Gadījumā, ja jūs izmantojat šo sociālo tīklu funkcionalitāti, esat tiem devuši atsevišķas atļaujas (piemēram, tiesības ietagot), Jums jārēķinās, ka atļaujot šo funkcionalitāti Jūs esat piekrituši ne tikai tam, ka attiecīgais sociālais tīkls apstrādāt Jūsu personas datus, bet arī mēs, kā attiecīgā sociālā tīkla lietotāji. Garantijas datu subjektiem tiem nodrošinātas ievērojot Eiropas Komisijas 2023.gada 10.jūlijā apstirpināto ASV-ES privāto datu ietvara (EU-U.S. Data privacy framework).

Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

 4.4. Straumann grupas zobu implantu sistēmu reklāma
Pārzinis ir arī Straumann grupas zobu implantu sistēmu pārstāvis Latvijā. Uzņēmums vāc un apstrādā personas datus, lai popularizētu Straumann grupas zobu implantu sistēmas un publiskotu to fizisko personu – zobārstniecības speciālistu, kuri zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas gaitā izmanto Straumann grupas zobu implantu sistēmas, personas datus.
Šim nolūkam Uzņēmums apstrādā šādus personu, kuras reklamē Straumann grupas zobu implantu sistēmas, personas datus: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese), dzimšanas datums, darba vieta, profesija, attēls, balss.
Uzņēmums publicēs tikai jūsu vārdu, uzvārdu, darba vietu, profesiju, tēlu un balsi.
Visi personas dati tiek apstrādāti tikai balstoties uz starp pusēm noslēgto līgumu par jūsu augstākminēto datu izmantošanu. Personas dati tiek glabāti saskaņā ar noslēgto līgumu.

 4.4.1. Audioierakstu veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanas nolūkā.
Pārziņa mērķis ir nodrošināt augstu klientu apkalpošanas kvalitātes standartu, tāpēc regulāri tiek uzraudzīts darbinieku darbu izpildes kvalitāte. Pārzinis informē, ka tiek ierakstītas telefonsarunas, kas tiek veiktas uz tālr. Nr. +371 66100840.
Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Mūsu leģitīmā interese jeb GDPR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts.
Šajā nodaļā noteiktā nolūka sasniegšanai audioieraksti tiks izmantoti ne ilgāk kā 30 dienas, vienlaicigi vēršam uzmanību, ka audioieraksti var tikt izmanto arī, lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi un izvērtētu saņemtās sūdzības un pretenzijas, tādejādi, aicinam iepazīties arī ar glabāšanas termiņiem 4.1.nodaļā.

 4.5. Personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos
Personām, kuras ir norādījušas savu kontaktinformāciju un izteikušas vēlmi (piekritis) saņemt informāciju par Sabiedrības pārdotajām precēm, Sabiedrības veiktajām apmācībām, Pārziņa darbinieki var izteikt piedāvājumus pa telefonu vai e-pastu.
Tiešā mārketinga nolūkos Uzņēmums var apstrādāt Jūsu vārdu, uzvārdu, darba vietu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, citus datus, ko Jūs esat piekritis sniegt sniegt.

Ja esat mūsu klients un neesat iebildis pret Uzņēmuma tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanu (pa e-pastu), mēs varam turpināt piedāvāt jums produktus/apmācības, kas ir līdzīgas zobārstniecības produktiem vai apmācībām, ko esam jums iepriekš pārdevuši. Šajā gadījumā jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz pārziņa leģitīmajām interesēm.
Jūsu personas dati tiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos 1 (vienu) gadu no piekrišanas saņemšanas dienas vai preces pārdošanas dienas. 

Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas, sazinoties ar mums pa e-pastu info.latvia@straumann.com vai atrakstoties, izmantojot e-pasta sūtījumos norādīto funkcionalitāti. 

5. DATU APSTRĀDĀTĀJI UN DATU SAŅĒMĒJI
Mēs varam izpaust informāciju par jums saviem darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, datortehnikas uzturētājiem.
Turklāt mēs varam atklāt informāciju par jums: 

  • ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu;
  • lai aizstāvētu savas tiesības vai intereses (tajā skaitā sniegtu savus datus trešajām personām, lai piedzītu savus parādus mums);
  • plānojot pārdot daļu no Sabiedrības darbības vai tās aktīviem, izpaužot savus personas datus potenciālajam darbības vai tās daļas pircējam;
  • pēc Sabiedrības darbības vai būtiskas tā aktīvu daļas pārdošanas trešajām personām.

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs varam nodot jūsu personas datus citām trešajām personām. Jūsu personas dati netiks nodoti nevienai trešai valstij un/vai starptautiskai organizācijai.

6. SĪKDATNES
Sīkdatne ir informācija, ko tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai un kas tiek saglabāta pārlūkprogrammā. Šī informācija tiek nosūtīta tīmekļa serverim katru reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa atvērt lapu no servera. Sīkdatnes ir paredzētas, lai nodrošinātu netraucētu vietnes darbību.
Ar sīkdatņu palīdzību Uzņēmums var ievākt informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu, apmeklētāju IP adresēm u.c.

Kad izmantojat savu pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā pieņemtu visus sīkfailus, noraidītu visus sīkfailus vai paziņotu, kad sīkfails tiek nosūtīts. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkfailu iestatījumus, pārbaudiet tās palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildu sīkfailu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet vienkāršo procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, kas ļauj atteikt sīkdatņu izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailu pārvaldību, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt jūsu interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietnes funkciju funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi mūsu vietnei.

7. DATU DROŠĪBA
Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar GDPR un citām juridiskajām prasībām. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs īstenojam organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu nelikumīgu apstrādi. 

Tie ietver: proaktīvu un reaktīvu riska pārvaldību, periodiskus programmatūras atjauninājumus, pretvīrusu programmu izmantošanu, piekļuves kontroles un drošības sistēmas, kontrolētu piekļuvi/lietotāja autorizāciju un apkopi utt. 

8. JŪSU TIESĪBAS
Šajā sadaļā mēs sniedzam informāciju par jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi un gadījumiem, kad varat šīs tiesības izmantot. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par savām tiesībām vai izmantot tās, lūdzu, sazinieties ar mums uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi. 

Pārzinis sniegs jums informāciju par veiktajām darbībām pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas par jūsu tiesību izmantošanu bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un saņemto pieprasījumu skaitu, iepriekš minētais termiņš var tikt pagarināts vēl par 2 (diviem) mēnešiem. Šādā gadījumā par šādu termiņa pagarinājumu un tā iemesliem informēsim 1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Uzņēmums atteiksies īstenot jūsu tiesības tikai tiesību aktos paredzētajos gadījumos. 

Kā datu subjektam jums ir šādas tiesības:
Tiesības būt informētam par datu apstrādi
Pārzinis sniegs jums visu informāciju, kuru jums ir tiesības saņemt un kura nav norādīta šajā Privātuma politikā, piemēram: ja tādi ir, personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas termiņi vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti šī termiņa noteikšanai; tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība ļauj piekļūt datu subjekta personas datiem un tos labot vai dzēst, vai ierobežot datu apstrādi, vai tiesības iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; vai personas datu sniegšana ir juridiska vai līgumiska prasība utt. 

Tiesības piekļūt jūsu apstrādātajiem personas datiem
Pārzinis informēs vai ar jums saistītie personas dati tiek apstrādāti, un, ja šādi personas dati tiek apstrādāti, sniegs visu nepieciešamo informāciju: datu apstrādes mērķi; attiecīgo personas datu kategorijas; datu saņēmēji vai datu saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir vai tiks izpausti; personas datu glabāšanas termiņus vai, ja tas nav iespējams, kritērijus šī termiņa noteikšanai; tiesības pieprasīt datu pārzinim labot vai dzēst personas datus vai ierobežot ar datu subjektu saistīto personas datu apstrādi vai iebilst pret šādu apstrādi; kad personas dati netiek vākti no datu subjekta, ir pieejama visa informācija par to avotiem. Pārzinis iesniegs apstrādāto personas datu kopiju.

Tiesības pieprasīt labot savus apstrādātos personas datus
Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis nekavējoties izlabo neprecīzos personas datus. Atkarībā no mērķiem, kādiem dati tika apstrādāti, йums ir tiesības pieprasīt nepilnīgo personas datu papildināšanu. 

Tiesības ierobežot datu apstrādi: 

  • jums ir tiesības lūgt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai tos neapstrādāt:
  • laikā, kas nepieciešams, lai mēs varētu pārbaudīt jūsu personas datu pareizību, kad iesniedzat pretenzijas par datu pareizību;
  • kad jūsu personas datu vākšana, glabāšana vai izmantošana ir nelikumīga, bet jūs nolemjat nepieprasīt datu dzēšanu;
  • kad mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, bet jums tie ir nepieciešami, lai izveidotu, izpildītu vai aizstāvētu juridisku prasību;
  • uz laiku, kas nepieciešams, lai noteiktu, vai mums ir primārs tiesiskais pamats turpināt jūsu personas datu apstrādi, ja esat izmantojis savas tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

 Tiesības pieprasīt datu dzēšanu
Ja ir pamats (piemēram, personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti u.tml.), varat pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti.

Tiesības iebilst pret datu apstrādi
Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja šāda datu apstrāde tiek veikta, lai sasniegtu pārziņa leģitīmās intereses, izņemot gadījumus, kad Pārzinis apstrādā datus tādu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par interesēm, tiesībām un brīvībām. datu subjektam, vai lai aizstāvētu juridiskas prasības .

Tiesības uz datu pārnesamību
Gadījumos, kad Pārzinis apstrādā jūsu personas datus automatizēti ar jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Pārzinis, jums ir tiesības saņemt jūsu sniegtos personas datus strukturētā un datorlasāmā formātā, kā arī pārsūtīt tos citam datu pārzinim, un Sabiedrība neradīs tam šķēršļus. Jums ir tiesības Pārzinim nodot jūsu personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. 

Ja uzskatāt, ka jūsu kā personas datu subjekta tiesības ir tikušas un/vai var tikt pārkāptas, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi. Garantējam, ka tikai pēc jūsu sūdzības saņemšanas sazināsimies ar jums saprātīgā termiņā un informēsim par sūdzības izmeklēšanas gaitu un vēlāk par rezultātu.

Ja jūs neapmierina izmeklēšanas rezultāti, varat vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv vai rakstot: pasts@dvi.gov.lv

9. PRIVĀTUMA POLITIKAS ATJAUNINĀŠANA
Mēs varam atjaunināt vai mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā. Šāda atjaunināta vai pārveidota Privātuma politika stāsies spēkā pēc tās ievietošanas mūsu vietnē. Jums tas laiku pa laikam ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka esat apmierināts ar pašreizējo Privātuma politikas versiju.
Pēc Privātuma politikas atjaunināšanas informēsim jūs par, mūsuprāt, būtiskām izmaiņām, publicējot tās mājaslapā.

Privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2023. gadā.